Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych

Wytyczne dotyczące wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych dla zadań gminnych, powiatowych oraz mostowych.

Wzór tablicy informacyjnej:

• „nazwa funduszu” – należy wpisać Fundusz Dróg Samorządowych.
• „nazwa projektu” – należy umieścić nazwę projektu, na który uzyskano dofinansowanie

Wzory projektu w formacie PDF i EPS są dostępne na stronie internetowej resortu infrastruktury w sekcji „Materiały”: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych
Pliki zawierają grafikę wektorową o wymiarach 120×80 cm.
Użyty w projekcie font Poppins można pobrać pod adresem: https://fonts.adobe.com/fonts/poppins

Parametry techniczne:
Wielkość tablic:
• minimalny rozmiar tablicy informacyjnej to 80 cm x 120 cm, jednak jej wielkość powinna zależeć też od charakteru projektu i lokalizacji tablicy; w przypadku zastosowania innego rozmiaru należy zachować proporcje tablicy, w tym napisów i rozmieszczenia poszczególnych elementów
• informacje na tablicy powinny być widoczne i czytelne dla odbiorców
• jeżeli tablica jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to jej powierzchnia powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z jej treścią.

Ustawienie i utrzymanie:
• tablice należy ustawić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych
• należy ustawić przynajmniej dwie tablice informacyjne, na odcinku początkowym i końcowym
• do ustawienia należy wybrać dobrze widoczne miejsce, mając jednak na uwadze, żeby tablica nie rozpraszała kierujących i nie ograniczała widoczności na drodze; ponadto umieszczenie tablic nie może zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej oraz zasadami ochrony przyrody
• tablice umieszcza się na okres nie krótszy niż 5 lat od dnia oddania drogi do użytkowania
• należy dbać o stan techniczny tablicy informacyjnej i jej widoczność
• uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić

Rozbarwienie CMYK:

Wytyczne dotyczące informacji zamieszczanych
na stronie internetowej Beneficjenta

Informacja na stronie internetowej powinna zawierać:
• Flagę i Godło Polski (plik jest dostępny na stronie internetowej resortu infrastruktury w sekcji „Materiały”: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych),
• Informacje o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego,
• nazwę Funduszu Dróg Samorządowych
• nazwę projektu,
• kwotę dofinansowania,
• całkowitą wartość inwestycji.
Lokalizacja informacji na stronie internetowej:
Informacje o inwestycji powinny być zamieszczone w zakładce/podstronie przeznaczonej specjalnie dla projektów realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dostęp do tej zakładki/podstrony powinien być możliwy ze strony głównej serwisu i odpowiednio wyeksponowany.
Informacje wymagane w krótkim opisie projektu:
Informacja na stronie internetowej musi zawierać cele projektu oraz planowane efekty. Dodatkowo rekomendowane jest zamieszczanie zdjęć i grafik, materiałów audiowizualnych oraz harmonogramu projektu prezentującego jego główne etapy i postęp prac.

Tagi: