LXI sesja rady miasta Kamienna Góra | 26 października

26 października 2022 roku o godz. 13 w sali witrażowej ratusza odbędzie się LXI sesja rady miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVII, LVIII i LIX sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Informacja komendanta hufca ZHP dotycząca funkcjonowania miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy przy ulicy Lubawskiej w Kamiennej Górze.
 7. Informacja prezesa Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kamiennej Górze na temat bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kamienna Góra na lata 2022- 2026.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Kamienna Góra.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą miejską Kamienna Góra a gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek od środków transportowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Wnioski.