Nadanie nr PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl; paulina.bialecka@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania
lub zmiany numeru PESEL.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie numeru PESEL, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Ostatnio wydany dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
3. Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku).
4. W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:
1) pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL;
2) dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany).
IV. OPŁATY:
1. Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
2. 17 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika.
Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta (PKO BP nr: Gmina Miejska Kamienna Góra 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351; Do wpłat dokonywanych z zagranicy kod SWIFT: POLUPLPR
PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351) lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Bez zbędnej zwłoki.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak. Czynność materialno-techniczna.
VII. UWAGI:
Wniosek składa się w formie pisemnej. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf EL02-zal1 141 KB