Powszechny Spis Rolny – nabór rachmistrzów

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. prowadzona będzie procedura naboru rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Powszechny Spis Rolny przeprowadzony zostanie w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wg stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728)

Kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest spośród osób:

 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o tym, że kandydat na rachmistrza terenowego nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych składają:

 • pisemne zgłoszenie w którym znajdują się wymagane przepisami prawa dane oraz oświadczenia;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia co najmniej średniego;
 • podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną.

Wzory dokumentów znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta. W/w dokumenty kandydaci na rachmistrzów terenowych składają od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. dostarczając do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra lub przesyłając na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra (decyduje data wpływu do urzędu) w zaklejonej kopercie z opisem „Nabór na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.”

 • Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają, po zarejestrowaniu ich danych, od pracownika urzędu informację o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 • Po odbytym szkoleniu kandydaci na rachmistrzów przystąpią do egzamin, który będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w dedykowanym systemie informatycznym w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60% pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu.
 • Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 • Na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w wyniku procedury naboru zostanie wybrana jedna osoba na rachmistrza terenowego.
 • Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.
 • Wszelkich informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. można uzyskać w Urzędzie Miasta Kamienna Góra pod numerem telefonu 75 64 55 142 lub 75 64 55 119, a także znaleźć w BIP Urzędu Miasta lub tutaj.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 odt Klauzula RODO 28 KB