Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Agnieszka Majerska – Inspektor ds. ochrony środowiska
Telefon: 75 64 55 130
E-mail: agnieszka.majerska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
5. Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 września.2016 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
1) 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia;
2) 308,00 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (50% stawki określonej od zezwolenia);
3) 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze lub przelewem na konto nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze , ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra , za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf IOS01-zal1 123 KB