Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104), Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30
IV. OPŁATY:
11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu, albo przelewem albo przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Do wpłat dokonywanych z zagranicy: kod SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmawiającej dokonanie czynności, wydanej przez Kierownika USC w Kamiennej Górze, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
VII. UWAGI:
1. Rozwiedziony małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.
2. Oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.