Reklamacje na nieprawidłowości w stałym rejestru wyborców miasta Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Paulina Białecka – Podinspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl; paulina.bialecka@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Reklamacja wskazująca na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców może być wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP).
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzji w terminie 3 dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem wójta do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
VII. UWAGI:
W każdej gminie prowadzony jest stały rejestr wyborców, obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.
Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały. Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do rejestru wyborców na terenie danej gminy mogą być także wpisani – na podstawie decyzji Burmistrza Miasta – inni obywatele polscy, o ile spełniają określone warunki: stale zamieszkują na obszarze danej gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkują na obszarze danej gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały,
są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze gminy.
Każdy może wnieść do Burmistrza Miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców. Reklamacja może dotyczyć: pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.