Udostępnienie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl; paulina.bialecka@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz wniosku. (Wniosek o wydanie zaświadczenia o danych z rejestru dowodów osobistych sporządza się w zależności od żądania wnioskodawcy).
2. Dowód uiszczenia opłaty, w przypadku złożenia wniosku przez podmioty, którym dane udostępnia się odpłatnie.
3. Kopia dokumentów świadczących o interesie faktycznym w pozyskaniu danych jednostkowych, jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.
4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu), w przypadku załatwiania sprawy osobiście przez osobę fizyczną.
5. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.
Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
3. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności,
Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany).
IV. OPŁATY:
31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł – opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu .
17 zł – opłata za zaświadczenie.
Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta (PKO BP nr: Gmina Miejska Kamienna Góra 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351; Do wpłat dokonywanych z zagranicy kod SWIFT: POLUPLPR
PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351) lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy.
Odmowa udostępniania danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą lub innych osób.
Udostępnienie danych następuje w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Od decyzji o odmowie udostępnienia danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
VII. UWAGI:
Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin.
Minister właściwy do spraw informatyzacji dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:
1) w trybie pełnej teletransmisji danych,
2) w trybie ograniczonej teletransmisji danych .
Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:
1) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
a) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych
b) sądy;
2) inne podmioty – jeżeli:
a) wykażą w tym interes prawny, lub
b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:
1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ustawy o dowodach osobistych,
2) sądy,
3) inne podmioty – jeżeli wykażą interes prawny.
Zaświadczenie dotyczące danych w rejestrze dowodów osobistych
Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf EL12-zal1 197 KB
2 pdf EL12-zal2 803 KB