Udostępnienie rejestru wyborców miasta Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Paulina Białecka – Podinspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl; paulina.bialecka@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wnioskodawcy do wglądu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie dotyczy.
VII. UWAGI:
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.
Stały rejestr wyborców prowadzony jest w gminie i obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy,
którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności.
Do rejestru wyborców z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały. Do rejestru wyborców mogą być wpisani na podstawie decyzji Burmistrza inni obywatele polscy, którzy spełniają określone warunki: stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkują na obszarze gminy lecz pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, są osobami nigdzie nie zamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy.
Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf EL15-zal1 33 KB