Ulgi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Aneta  Żuprańska – Podinspektor ds. rozliczeń podatku od środków transportowych oraz księgowości dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Telefon: 75 64 55 131
E-mail: aneta.zupranska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
3. Uchwała Nr LIV/338/10 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 września 2010 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (ze zmianami).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek wraz z uzasadnieniem o zastosowanie ulgi z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wymagane załączniki:
1) dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku,
2) inne, na żądanie organu podatkowego.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58 – 400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
1. Opłata prolongacyjna w przypadku udzielenia ulgi w postaci:
1) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
2. Opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii – 17,00 zł
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
VII. UWAGI:
Rodzaje ulg w spłacie należności podatkowych dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
o jakie można się ubiegać:
1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Udzielanie ulg na wniosek podatnika możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika
lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.