Wpisanie na własny wniosek do stałego rejestru wyborców obywateli państw członkowskich UE, niebędących obywatelami polskimi

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Paulina Białecka – Podinspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl; paulina.bialecka@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
3. Pisemna deklaracja, która stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
4. Dokument stwierdzający tożsamość.
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B z podaniem:
– nazwiska i imion
– imienia ojca,
– daty urodzenia,
– numer paszportu lub nazwa innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
– adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.
Do wniosku dołącza się:
– kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
– pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:
swoje obywatelstwo, adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku skreślenia z rejestru wyborców wypełnia się wniosek, który stanowi zał. Nr 3 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby wydaje wójt, w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy. Wójt może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.
VII. UWAGI:
Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kamienna Góra przysługuje:
a) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze tej gminy, którzy nie są pozbawieni praw wyborczych w państwie członkowskim, którego są obywatelami
b) rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na terenie gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczpospolitej Polskiej,
c) wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców,
d) wyborca wpisany do części B rejestru wyborców zostaje skreślony z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.
Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, po złożeniu wniosku o dopisanie do rejestru wyborców na terenie RP skreśla się z rejestru wyborców w państwie członkowskim,
którego są obywatelami.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf EL17-zal1 58 KB
2 pdf EL17-zal2 41 KB
3 pdf EL17-zal3 54 KB