Wydawanie decyzji na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Karolina Adamczyk –Kierownik wydziału;

Telefon:75 64 55 136
E-mail:  karolina.adamczyk@kamiennagora.pl,

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Od art. 208 do art. 215a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych/doraźnych potrzeb, planowanych do wykonania w czasie pokoju/w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny/o przeznaczenie nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z używaniem ich w czasie poboru, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych/etatowych potrzeb, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: bzk@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania wydawana jest decyzja administracyjna.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Kamiennej Góry w terminie 14 dni od daty doręczenia.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf ZK02-zal2 83 KB