Wydawanie dla przedsiębiorców zaświadczeń potwierdzających poniesienie szkody w wyniku powodzi na terenie Kamiennej Góry

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych
Karolina Adamczyk –Kierownik wydziału;
Telefon:75 64 55 136
E-mail: karolina.adamczyk@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 44 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z usuwaniem skutków powodzi.
2. Art. 217 § 3, art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, którego wzór stanowi Zał. Nr 1 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: bzk@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że we wskazanym okresie przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta Kamienna Góra – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf ZK01-zal1 34 KB