Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nałożyły na podmioty publiczne, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. W art. 6 ww. ustawy zostały opisane minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności, które obejmują:

1. W zakresie dostępności architektonicznej:

a. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków;

b. Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych I rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;

c. Zapewnienie in formacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;

d. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

e. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacyjnej lub ich ratowania w inny sposób.

2. W zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3. W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

a. Obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;

b. Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;

c. Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do odczytania;

d. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Dlatego też aby sprostać Waszym potrzebom proszę abyście wypełnili krótka ankietę dotyczącą zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Musimy wiedzieć, że osoby ze szczególnymi potrzebami to nie tylko osoby niepełnosprawne. Zgodnie z definicją, która znajduje się w art. 2 pkt. 3, ww. ustawy, jest to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Ankieta jest w pełni anonimowa a dane, które uzyskamy pozwolą nam poznać Wasze potrzeby, którym będziemy starać się sprostać.

Ankieta do pobrania poniżej. Prosimy o wrzucenie wypełnionego dokumentu do urny przy wejściu do ratusza. 

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 doc ankieta 45 KB