Zaproszenie do składanie ofert na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego

1. W związku z realizacją przez gminę miejską Kamienna Góra planowanego zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2022 rok zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na zadanie:

„Zwiększenie dostępności do wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych (biorących udział w procedurze prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra) oraz członków rodzin”

2. Termin realizacji zadania: kwiecień – grudzień 2022 r. (raz w tygodniu).

3. Miejsce wykonywania zadania: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

4.Wymagane kwalifikacje: psychologiczne lub terapeutyczne w zakresie uzależnień.

5. Oferty powinny zawierać:
a) proponowaną kwotę brutto za 1 godz.,
b) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

6. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, plac Grunwaldzki 1 w terminie do dnia 1 kwietnia 2022 r. lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Oferty powinny być zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Wsparcie psychologiczne dla osób uzależnionych”.

Informacji udziela Joanna Pogońska – inspektor Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Kamienna Góra, tel. 75 645 51 26.

Burmistrz miasta
Kamienna Góra

Janusz Chodasewicz

 

Klauzula informacyjna:
Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w zakładce “Ochrona danych osobowych” – klauzule informacyjne- klauzula ogólna dla Urzędu Miasta Kamienna Góra.