Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
4. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego
albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104) Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
IV. OPŁATY:
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu, albo przelewem albo przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Do wpłat dokonywanych z zagranicy: kod SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
W ciągu 7 dni wydane zostanie zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie
14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym..
VII. UWAGI:
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
2. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
3. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
4. Zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego.
5. Zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
6. Zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie (najpóźniej w następnym dniu roboczym) akt małżeństwa, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy.