Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Agnieszka Jaksoń – Podinspektor ds. ochrony środowiska
Telefon: 75 64 55 130
E-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty obsługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
1) 120 zł za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową;
2) 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze lub przelewem na konto: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia.
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalnia może przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf IOS04-zal1 310 KB