Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Agnieszka Majerska – Inspektor ds. ochrony środowiska
Telefon:75 64 55 130
E-mail: agnieszka.majerska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi, a które winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:
1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) będącego właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości;
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte: nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy;
3) rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości;
4) oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
5) dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
1. Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami jest bezpłatne.
2. Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
3. Opłata za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia w przedmiocie przystąpienia do zamiaru usunięcia drzewa – 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze lub przelewem na konto: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Uwaga:
1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.;
2) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.
2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Uwaga:
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zgłoszenia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na postanowienie w sprawie osunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
Stronom służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
3.W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości,
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga:
Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
6. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.
7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
Uwaga:.
Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
Do 14. dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.
8. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego, którego wzór stanowi zał. Nr 3 do karty usługi.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf IOS06-zal1 204 KB
2 pdf IOS06-zal2 135 KB
3 pdf IOS06-zal3 129 KB