Zgłoszenie zgonu

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta zgonu stwierdzająca zgon, wydana przez lekarza.
2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
3. Do wglądu: dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104) Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
IV. OPŁATY:
Zwolnione z opłaty.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczeni..
VII. UWAGI:
1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
2. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1) małżonek lub dzieci zmarłego,
2) najbliżsi krewni lub powinowaci,
3) pełnomocnik rodziny.