Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej oraz innych danych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Marlena Kurowska – Podinspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140
E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który stanowi
zał. Nr 1 do karty usługi z zaznaczonym rodzajem wniosku – wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych jednocześnie wskazując datę powstania zmian, wraz z załącznikami w zależności od potrzeb:
1) CEIDG-MW – dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – zał. Nr 2 do karty usługi;
2) CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwa – zał. Nr 3 do karty usługi;
3) CEIDG-SC – udział w spółkach cywilnych – zał. Nr 4 do karty usługi;
4) CEIDG-RB – informacja o rachunkach bankowych – zał. Nr 5 do karty usługi;
5) CEIDG-RD – wykonywana działalność gospodarcza – zał. Nr 6 do karty usługi
6) CEIDG- POPR – formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zał. Nr 7
2. Przedsiębiorca do wglądu powinien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość; dowód osobisty bądź paszport.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG składa się za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
2. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra
(pok. 103), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15, bądź innym wybranym przez przedsiębiorcę Urzędzie Gminy.
3. Przesłanie drogą pocztową (listem poleconym) na adres wybranego urzędu gminy opatrzony własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
4. Wniosek CEIDG-1 można złożyć przez pełnomocnika, jednak w tym przypadku każdorazowa należy przedłożyć dokument stwierdzający udzielenie tego pełnomocnictwa, którego wzór stanowi zał. Nr 8 do karty usługi.
5. Wniosek CEIDG-1 powinien być wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku CEIDG-1, która stanowi zał. Nr 9 do karty usługi.
IV. OPŁATY:
1. Zgodnie z art. 13 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
2. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wpłaty można dokonać bezpośredni w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra, w godz. 7.30 – 10.00 i godz. 11.00 – 14.30 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
Z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku przekształca wniosek CEIDG-1 , na formę dokumentu elektronicznego, podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej przekształcony wniosek i przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania,
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od czynności organu gminy związanych z przyjęciem wniosku polegających na przekształceniu wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG nie przysługują środki odwoławcze gdyż organem ewidencyjnym jest Minister ds. Gospodarki.
VII. UWAGI:
1. Jeżeli wniosek CEIDG-1 złożony w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2, będzie niepoprawny w rozumieniu
art. 10 ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, to zgodnie z art. 10 ust. 6 w/c, organ gminy niezwłocznie wskaże wnioskodawcy uchybienia oraz wezwie do jego uzupełnienia lub skorygowania w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
2. Zgodnie z art. 46 ust. 1 zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnieniu zgodnie z art, 43 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG. Przedsiębiorca aby pobrać zaświadczenie powinien wejść na stronę internetową www.firma.gov.pl klikając na zakładkę „znajdź przedsiębiorcę”.
3. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem, chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf DG02-zal1 92 KB
2 pdf DG02-zal2 49 KB
3 pdf DG02-zal3 418 KB
4 pdf DG02-zal4 429 KB
5 pdf DG02-zal5 426 KB
6 pdf DG02-zal6 53 KB
7 pdf DG02-zal7 394 KB
8 pdf DG02-zal8 62 KB
9 pdf DG02-zal9 490 KB