I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działek niezabudowanych nr 641/21, 641/22, 641/23, 641/24, 641/25, 641/26 położonych w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Wrzosowej

Kamienna Góra dnia 25 lutego 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych położonych w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Wrzosowej.

Przetarg odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione działki niezabudowane położone w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Wrzosowej pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

  1. Nr 641/21 o pow. 2261 m2 – cena wywoławcza – 106 000,00 zł brutto, wadium 10 600,00 zł,
  2. Nr 641/22 o pow. 1137 m2 – cena wywoławcza – 68 200,00 zł  brutto, wadium 6 900,00 zł,
  3. Nr 641/23 o pow. 1254 m2 – cena wywoławcza – 75 200,00 zł  brutto, wadium 7 600,00 zł,
  4. Nr 641/24 o pow. 1171 m2 – cena wywoławcza – 70 250,00 zł  brutto, wadium 7 100,00 zł,
  5. Nr 641/25 o pow. 1042 m2 – cena wywoławcza – 62 500,00 zł  brutto, wadium 6 300,00 zł,
  6. Nr 641/26 o pow. 1005 m2 – cena wywoławcza – 60 000,00 zł  brutto, wadium 6 000,00 zł.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 27.11.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 27.11.2020 r. do dnia 09.01.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). Wniosków nie złożono.

Ww. działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXVIII/A/272/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny A, zmienionym Uchwałą nr XXX/186/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013 r., położone są na obszarze oznaczonym symbolem 2. MN. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ten teren jako przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenia określone w ustaleniach adresowanych wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz przeznaczenie uzupełniające: usługi wbudowane zajmujące do 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych, zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Plan obowiązuje od 11.09.2013 r.

Wszystkie działki bez uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz. Blisko 60% powierzchni działki Nr 641/21 zajmuje strefa ochronna dla gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (Dn300; 1,6Mpa) z obowiązującym w jej graniach zakazem zabudowy.

Ww. działki mają dostęp do drogi publicznej (ul. Azaliowa) poprzez działkę nr 641/27 i 641/11 (ul. Wrzosowa).

Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamiennej Górze między innymi dla ww. działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00024037/1, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska Kamienna Góra.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 8 kwietnia 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, a nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za działkę przed zawarciem aktu notarialnego tj. najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2021 r. powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści :

„Jako osoba uprawniona do nabycia działki pod budowę budynku mieszkalnego zostałem zapoznany
z warunkami przetargu, ze stanem zagospodarowania działki. Nie wnoszę zastrzeżeń do stanu nieruchomości, a ewentualne kolizje z urządzeniami technicznymi (podziemnymi i naziemnymi) usunę na własny koszt.”

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

 

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 png mapa 181 KB