I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działki niezabudowanej nr 641/14 położonej w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ulicy Wrzosowej

Kamienna Góra dnia 23 września 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działki niezabudowanej położonej w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ulicy Wrzosowej.

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, działka nr 641/14 o powierzchni 2156 m2 położona w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. Wrzosowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza  za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 79 000,00 zł brutto.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 24.07.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 24.07.2020 r. do dnia 06.09.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.65 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Działka nr 641/14 o powierzchni 2156 m2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XXXVIII/A/272/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze – obszar planistyczny A, zmienionym Uchwałą nr XXX/186/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013 r., położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2. MN. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ten teren jako przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenia określone w ustaleniach adresowanych wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz przeznaczenie uzupełniające: usługi wbudowane zajmujące do 30% powierzchni całkowitej budynków mieszkalnych, zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Plan obowiązuje od 11.09.2013 r.

Przedmiotowa nieruchomość niezabudowana  bez uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz. Blisko 60% powierzchni działki Nr 641/14 zajmuje strefa ochronna dla gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia (Dn300; 1,6Mpa) z obowiązującym w jej graniach zakazem zabudowy. Przedmiotowa nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej – ul. Azaliowej poprzez działkę nr  641/11 (ul. Wrzosowa).

Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kamiennej Górze dla przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej  (działki nr 641/14 obr. 6 ) prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00024037/1, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska w Kamiennej Górze.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium wysokości 7 900,00 zł  do dnia  29 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data uwidoczniona na stemplu banku.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, a nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za działkę przed zawarciem aktu notarialnego tj. najpóźniej do dnia 19 listopada 2020 r. powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści :

„Jako osoba uprawniona do nabycia działki pod budowę budynku mieszkalnego zostałem zapoznany z warunkami przetargu, ze stanem zagospodarowania działki. Nie wnoszę zastrzeżeń do stanu nieruchomości, a ewentualne kolizje z urządzeniami technicznymi (podziemnymi i naziemnymi) usunę na własny koszt.”

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306,
tel. +48 75 64 55 133.

 

 

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 png mapa 134 KB