I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Małej 3

Kamienna Góra, dnia 20 czerwca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Małej 3.

Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2022 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o łącznej pow. 140,52 m2, składający się z pomieszczenia I o pow. 8,58 m2, magazynu o pow. 16,72 m2, sali głównej o pow. 75,89 m2, zaplecza o pow. 21,40 m2, biura o pow. 7,87 m2, korytarza o pow. 7,56 m2, umywalni o pow. 1,55 m2 i w.c. o pow. 0,95 m2 , położony na parterze budynku nr 3 przy ul. Małej w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. Małej 3 położony jest na działce nr 40/8, obręb nr 7 o pow. 1485 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00017737/6.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 01.04.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl. Od dnia 01.04.2022 r. do dnia 15.05.2022 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego przy ul. Małej 3 z 360/1000 udziałem we współwłasności wynosi 212 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 21 000,00 zł do dnia 26 lipca 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty lub przelewu wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2022 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XIX/108/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze ze zmianami, nieruchomość ta położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 13 MWU. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszeniem: zabudowy zagrodowej (tereny: 16MWU, 17MWU, 18MWU), zabudowy gospodarczej, w tym garaży, komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym do zapewnienia dojazdów oraz miejsc parkingowych dla użytkowników, usług usytuowanych w I kondygnacji nadziemnej, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Plan obowiązuje od dnia 10 czerwca 2012 r.

Budynek przy ul. Małej 3 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Nieruchomość przy ul. Małej 3 nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę przedmiotowej nieruchomości w całości.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 6455133. Lokal użytkowy będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem wydziału.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf rzut lokalu 186 KB