II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych , położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Jeleniogórskiej pod ogródki przydomowe

Kamienna Góra, dnia  26 sierpnia  2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej.

Przetarg odbędzie się 8 października 2020 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione działki niezabudowane położone w obrębie nr 5 miasta Kamiennej Góry w rejonie ulicy Jeleniogórskiej pod ogródki przydomowe :

  1. Nr 17/31 o pow. 203 m2 – cena wywoławcza – 6 900,00 zł. brutto, wadium 700,00 zł,
  2. Nr 17/35 o pow. 185 m2 – cena wywoławcza – 6 300,00 zł. brutto, wadium 630,00 zł,
  3. Nr 17/36 o pow. 213 m2 – cena wywoławcza – 7 250,00 zł. brutto, wadium 730,00 zł.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.09.2019 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 03.09.2019 r. do dnia 17.10.2019 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) – wniosków nie złożono.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/232/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze, teren na którym położone są w/w nieruchomości oznaczony jest symbolem KS-3 z przeznaczeniem podstawowym : tereny obsługi komunikacji samochodowej.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze miedzy innymi dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą
nr JG1K/00024660/7, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska w Kamiennej Górze.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 6 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data uwidoczniona na stemplu banku.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Wygranie przetargu i nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego tj. najpóźniej do dnia 22 października 2020 r. – powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści :

„Jako osoba uprawniona do nabycia działki pod ogródek przydomowy zostałem zapoznany z warunkami przetargu, ze stanem zagospodarowania działki i nie wnoszę zastrzeżeń”.

W/w nieruchomości niezabudowane przy ul. Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze nie znajdują się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 875).

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta , pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB