Miasto monitorowane

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY MIASTA KAMIENNA GÓRA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej zwane RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Wykaz miejsc objętych monitoringiem wizyjnym w mieście znajduje się na stronie internetowej www.kamiennagora.pl w zakładce „miasto monitorowane’.

Zakres przetwarzanych Pana/i danych osobowych obejmuje wizerunek.

Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Pana/i dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa.

Zapisy z monitoringu przechowywane przez okres do 14 dni a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora, w uzasadnionych przypadkach: dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) UL. Stawki 2 na niezgodne z RODO przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora.