Miasto monitorowane

KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING WIZYJNY MIASTA KAMIENNA GÓRA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej zwane RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58 400) przy Placu Grunwaldzki 1.
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
Wykaz miejsc objętych monitoringiem wizyjnym w mieście znajduje się na stronie internetowej
w zakładce „Informator/nasze miasto/miasto monitorowane”.
Zakres przetwarzanych Pana/i danych osobowych obejmuje wizerunek. Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Pana/i dane osobowe innym podmiotom tylko na pod stawie przepisów prawa.
Zapisy z monitoringu przechowywane przez okres do 14 dni a następnie dane ulegają usunięciu
poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora: dostępu do danych
osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków
Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.
Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00 193) UL. Stawki 2 na niezgodne z RODO przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora.

Zasięg kamer monitoringu wizyjnego w mieście Kamienna Góra

L. p. Lokalizacja Obszar
1 Plac Wolności 16 Cały Pl. Wolności, ul. Słowiańska
2 Plac Wolności 1 Cały Pl. Wolności, ul. Karola Miarki, część ul. Stefana Żeromskiego
3 ul. Karola Miarki 22 Ul. Karola Miarki, ul. Parkowa do ul. Słonecznej
4 Al. Wojska Polskiego 26 Skwer Księcia Bolka (Park Miejski, aleja Wojska Polskiego, ul. Ogrodowa
5 Al. Wojska Polskiego 13 Aleja Wojska Polskiego, część ul. Tadeusza Kościuszki
6 ul. Broniewskiego 6 Część ul. Spacerowej do PAGAZ
7 ul. Waryńskiego 2 Ul. Waryńskiego, część aleja wojska Polskiego, plac Grunwaldzki
8 Plac Grunwaldzki 2 Ul. Waryńskiego, skrzyżowanie ulic Waryńskiego i pl. Grunwaldzkiego
9 Plac zabaw dla dzieci przy ul. Tadeusza Kościuszki Plac zabaw dla dzieci, bliska okolica
10 Zalew Kamienna Góra, budynek gospodarczy Plac zabaw dla dzieci, cały plac Zalewu
11 Orlik 2012 (nad zalewem) Orlik 2012 i okolica
12 Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej Plac Kościelny
13 Góra Parkowa (8 kamer) Ścieżka dydaktyczna na Górze Parkowej