Zgłoszenie wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
75 64 55 143; 75 64 55 140
ada.kucharczyk@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi do karty usługi.
2. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”,
który stanowi zał. Nr 2 do karty usługi do karty usługi.
3. Dowód osobisty lub paszport.
4. W przypadku zgłoszenia wyjazdu / powrotu przez pełnomocnika dodatkowo legitymowanie się pisemnym pełnomocnictwem do zgłoszenia wyjazdu / powrotu oraz dowodem osobistym pełnomocnika lub paszportem.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102/103), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
2. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany).
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak. Czynność materialno-techniczna.
VII. UWAGI:
1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:
1) w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf 07 - zał. Nr 1 527 KB
2 pdf 07 - zał. Nr 2 674 KB
3 pdf 06 zał. Nr 3 do wersji 6 108 KB