Kto odpowiada za drogi na terenie Kamiennej Góry?

Informacja na temat utrzymania dróg na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra

Wykaz dróg utrzymywanych przez powiat kamiennogórski w Kamiennej Górze

Lp. Nr Drogi Nazwa ulicy
1. 3487 D ul. Katowicka
2. 3488 D ul. S. Okrzei
3. ul. Spacerowa
4. Al. Wojska Polskiego
5. ul. Broniewskiego

(odcinek łączący ul. Spacerową z Al. Wojska Polskiego)

6. 3489 D ul. L. Waryńskiego
7. 3490 D ul. T. Kościuszki
8. 3476 D ul. S. Staszica
9. 3476 D ul. Wiejska
10. 3468 D ul. Krzeszowska

Sprawy związane z letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg utrzymywanych przez powiat kamiennogórski można zgłaszać w starostwie (ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra) poniedziałek 7.30 -17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 pod nr tel. 75 645 01 02 lub 75 645 01 20. Przy silnym natężeniu opadów – całodobowo w referacie drogownictwa (ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra) pod nr tel. 790 380 715.

Wykaz dróg utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

Lp. Nr Drogi Nazwa ulicy
1. 5a ul. Jeleniogórska
2. 5 ul. Bohaterów Getta
3. 5 ul. Wałbrzyska (od skrzyżowania z ul. Legnicką i Katowicką do ul. Boh. Getta)
4. 5 ul. Legnicka
5. 367 ul. Wałbrzyska (od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Katowicką i Legnicką)

Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu można zgłaszać pod numerami telefonu: 71 39 17 196 oraz 609 990 969.

Sprawy związane z utrzymaniem dróg gminnych, których Zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra można zgłaszać pod numerem telefonu: 668 358 481.

Jednocześnie przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń (m.in. piasku, śmieci, liści, chwastów) błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852.).

Przypominamy także, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, poprzez usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków – zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.).

Niewywiązywanie się z przez właścicieli i zarządców z powyższych ustawowych obowiązków prowadzić może do wypadków oraz grozi konsekwencjami karno-administracyjnymi. Prace te możecie Państwo zlecić jednostkom wyspecjalizowanym w bieżącym świadczeniu usług w tym zakresie.

 

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Letnie i zimowe utrzymanie podwórka 212 KB
2 pdf Wykaz dróg gminnych 140 KB
Tagi: