Czekamy na oferty na realizację zadania w zakresie pomocy psychospołecznej, działalności informacyjnej i edukacyjnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ

1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej – działalność Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze w 2020 r., prosimy zainteresowane osoby o złożenie oferty cenowej na dowolnie wybrane z n/w zadań:

a) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin w Kamiennej Górze,

b) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz udzielanie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym – spotkania indywidualne.

2. Termin realizacji zadania: marzec -grudzień 2020 r. (min. 2 godz. tygodniowo w ramach zadania 1a oraz 1b).

3.Wymagane kwalifikacje: psychologiczne, pedagogiczne lub terapeutyczne o specjalności w zakresie związanym z problematyką zajęć.

4. Oferty powinny zawierać:

a) proponowaną kwotę brutto za 1 godz.,

b) program pracy w Punkcie Konsultacyjnym w zakresie wybranego zadania,

c) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

5. Oferty należy składać w terminie do dnia 25 lutego 2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Oferty powinny być zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Oferta -Punkt Konsultacyjny”.

Informacji udziela Wydział Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, tel. 75 645 51 26.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra

Janusz Chodasewicz

Klauzula informacyjna:

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO”) informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznęj Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w zakładce “Ochrona danych osobowych” – klauzule informacyjne- klauzula ogólna dla Urzędu Miasta Kamienna Góra.