Udostępnienie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 143; 75 64 55 144
E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, który stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
4. Dowód uiszczenia opłaty za zaświadczenie.
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
6. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
7. Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę żądanych danych.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
3. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub profil zaufany e-PUAP).
IV. OPŁATY:
1. 31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
3. 17 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie.
Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta (PKO BP nr: Gmina Miejska Kamienna Góra 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351; Do wpłat dokonywanych z zagranicy kod SWIFT: POLUPLPR
PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351) lub bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydawane są w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Udostępnienie danych oraz decyzje o odmowie udostępnienia danych wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra,w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
VII. UWAGI:
1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego
lub faktycznego.
2. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać podstawę prawną z której wywodzi uprawnienia do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej, trwające postępowanie sądowe.
3. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
4. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
5. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf EL01-zal1 209 KB
2 pdf EL01-zal2 462 KB