Apelujemy o niewypalanie traw

Wypalanie traw powoduje pożary lasów i nieużytków. Giną zwierzęta oraz niezliczone skupiska owadów. To są nieodwracalne straty. Wzniecanie pożarów jest prawnie zabronione i podlega karze.

 • W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce, aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych, co stanowi 36,4 procent  wszystkich pożarów.
 • Zdarzenia te objęły w sumie powierzchnię 24 151 ha.
 • W pożarach zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia.
 • Straty wyceniono na prawie 41 mln złotych.
 • Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali co 9 minut.
 • Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody, co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.
 • W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów prywatnych i państwowych.

Wybrane przepisy prawne dotyczące wypalania traw

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • Art. 124 Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
 • Art. 131, pkt 12 Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 • Art. 30, pkt 3 W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

 • Art. 163 Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • Art. 164 Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 Ś l, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

 • Art. 82 par. 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.