Bezpieczna sesja rady miasta w trybie on-line

Kamiennogórscy radni spotkają się na sesji rady miasta po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii. Dla zachowania wymogów bezpieczeństwa obrady i głosowania będą odbywały się on-line za pośrednictwem Internetu. Zaplanowano je na 29 kwietnia.

W programie jest kilka ważnych punktów m.in. przygotowana przez burmistrza Kamiennej Góry uchwała w sprawie zwolnienia z opłat za żłobek w czasie pandemii. Dotychczasowy statut placówki nie pozwalał na to, choć pozostaje ona zamknięta z powodów epidemicznych.

Radni mają się także zająć uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy dworca kolejowego w Kamiennej Górze. Władzom miasta udało się ostatnio przekonać PKP o konieczności remontu tego zaniedbanego obiektu. Spółka PKP wpisała go do programu inwestycyjnego. Prace będą prowadzone w ramach II etapu programu modernizacji dworców, który spółka PKP będzie realizowała w latach 2023 -2027.

https://www.facebook.com/KamiennaGora/videos/535547850446250/

 

Program sesji 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2020-2023.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej i Lipowej w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Krzeszowskiego w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2020”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy dworca kolejowego w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
 16. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady /-/ Janusz Jarosz