Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – deklaracje

Od 1 lipca 2021 r na właścicieli i zarządców nieruchomości został nałożony nowy obowiązek. Muszą składać deklaracje w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej – Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB).

CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce, będzie stanowiła ogólnopolski rejestr instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. W CEEB znajdą się również informacje dotyczące stanu energetycznego budynków, formy udzielonej pomocy publicznej na termomodernizacje i wymianę kopciuchów, przeglądów instalacji itp.

Od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia w CEEB deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW.

Obywatele Polski mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji:

  • dla budynków i lokali mieszkalnych, oraz
  • dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklaracje do CEEB można składać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków:

  • w formie elektronicznej na stronie internetowej – wystarczy posiadać profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód;
  • w formie papierowej, listownie lub osobiście, w Urzędzie Miasta Kamienna Góra Pl. Grunwaldzki 1, 58 – 400 Kamienna Góra.

Wówczas w terminie:

  • 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
  • 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania; upoważniony pracownik Urzędu Miasta wprowadzi do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

Czas przewidziany na złożenie deklaracji to:

  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła,
  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła już pracujących (ostateczny termin mija 30 czerwca 2022 r.)

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

Wszelkie informacje na temat CEEB oraz formularze deklaracji można znaleźć w materiałach zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.