Dotacje dla młodych kamiennogórzan

Otwarty nabór dla osób młodych (18-29 lat) na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe.

SZCZEGÓŁY 

Grupa docelowa
Grupa docelowa to 110 osób (minimum 60 kobiet, 50 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które zamieszkują lub uczą się na terenie Dolnego Śląska (w tym premiowane będą osoby zamieszkujące średnie miasta lub miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze). To 100 os. biernych zawodowo oraz 10 os. bezrobotnych, w tym długotrwale, niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Minimum 5 osób to osoby z niepełnosprawnościami. Do projektu mogą przystąpić tylko te osoby spełniające powyższe kryteria, które:

  • po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie;
  • nie posiadały wpisu do CEIDG/KRS przez okres 12 miesięcy do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;
  • nie uczestniczą w innych projektach aktywizacji zawodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym instrumentów wsparcia COVID-19;
  • nie przynależą do grup przypisanych dla uczestników projektów 1.3.1 PO WER.

Osoby ubiegające się o wsparcie finansowe są zobligowane do przeprowadzenia rozmowy z doradcą zawodowym, podczas której powinny wykazać się posiadaniem odpowiednich predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak samodzielność, sumienność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i myślenia analitycznego.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym niepełnosprawnych, z terenów średnich miast/tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze czy należących do NEET), biernych zawodowo (100 osób) oraz bezrobotnych (w tym długotrwale) niezarejestrowanych w PUP (10 osób), z terenu Dolnego Śląska (tu zamieszkują lub uczą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), dzięki uzyskaniu wsparcia na założenie działalności gospodarczej, w okresie 2021 r. – 2023 r.

Harmonogram

  • 2-4 kwartał 2021 r. – rekrutacja do projektu i diagnoza możliwości zakładania działalności gospodarczej przez doradcę zawodowego
  • 3 kwartał. 2021 r. – 1 kwartał 2022 r. – szkolenia nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • 1-2 kwartał 2022 r. – przyznanie dotacji w wysokości 23 050 zł i wsparcia pomostowego w wysokości 1800 zł/miesiąc przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  • 1 kwartał 2022 r. – 1 kwartał 2023 r. – nadzór nad realizacją ścieżki dotacyjnej oraz wsparcie w okresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez rok.