I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 213/22, zabudowanej budynkiem garażu, położonej w Kamiennej Górze w rejonie ul. Jeleniogórskiej

Kamienna Góra, dnia 10 grudnia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działki Nr 213/22 zabudowanej budynkiem garażu, położonej w obrębie 3 miasta Kamiennej Góry, w rejonie ul. Jeleniogórskiej

Przetarg odbędzie się 28 stycznia 2021 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem garażu, działka nr 213/22 o powierzchni 26 m2, położona w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry w rejonie ulicy Jeleniogórskiej.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 08.10.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej, w dacie od dnia 08.10.2020r. do dnia 23.11.2020r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 32 200,00 zł brutto. Występuje zwolnienie z podatku VAT.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/208/13 Rady Miejskiej Kamienna Góra z 11.09.2013 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz.4998 z 18.09.2013 r. ze zmianami-1 – uchwała Nr XXV/166/16 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla rejonu ulic Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze; zmiana 2- uchwała Nr  XXXII/216/17 z dnia 29 marca 2017r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze; zmiana 3- uchwała Nr XLVI/305/18 z 25.04.2018.

Działka położona w jednostce planistycznej oznaczonej symbole KS.4. teren zabudowy do obsługi komunikacji samochodowej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ten teren jako:1) przeznaczenie podstawowe; a) zabudowa do obsługi komunikacji samochodowej, b) zabudowa garażowa, c) infrastruktura drogowa i sieciowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu 2) przeznaczenie uzupełniające: a) dla terenu KS-1 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) infrastruktura techniczna z niezbędnymi obiektami. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje po zmianach od dnia 29.05.2018 r.

Działka zabudowana budynkiem garażu ma zapewniony dostęp do drogi publicznej ul. Jeleniogórska przez działkę drogową nr 213/23 oraz 217 obręb 3 miasta Kamienna Góra.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/0007064/4, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska w Kamiennej Górze.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3 300,00zł. brutto do dnia 21 stycznia 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, a nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za nieruchomość przed zawarciem aktu notarialnego tj. najpóźniej do dnia 11 lutego 2021 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści :

„Zostałem zapoznany ze stanem zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu, działka nr 213/22 obręb nr 3, a ewentualne kolizje z urządzeniami technicznymi (pod- i nad- ziemnymi) wynikłe w trakcie modernizacji lub remontu usunę własnym kosztem i staraniem ”

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB