I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 3 przy ul. Słowiańskiej w Kamiennej Górze

Kamienna Góra, dnia 21 września 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 3 przy ul. Słowiańskiej w Kamiennej Górze.

Przetarg odbędzie się 27 października 2020 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 o pow. 13,71m2 położony na I piętrze (2 kondygnacja) w budynku mieszkalno – usługowym, w tym: I pokój o pow. 8,97m2, kuchnia o pow. 2,68m2 i przedpokój o pow. 2,06m2. Do lokalu przynależy WC o pow. 1,12m2.

Budynek przy ul. Słowiańskiej 3 położony jest na działce nr 383/18 obręb nr 6 o pow. 106m2

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 04.08.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 04.08.2020 r. do dnia 16.09.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) – wniosków nie złożono.

Cena lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Słowiańskiej 3 z 11,8% udziałem we współwłasności wynosi: 32 400,00 zł brutto (trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( tekst jednolity – Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.).

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, dla działki Nr 383/18 obręb nr 6 prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00027881/3.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  3 300,00 zł brutto do dnia 20 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data polecenia przelewu (uwidoczniona na stemplu banku).

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego, tj. najpóźniej do dnia 10 listopada 2020 r. – powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2011r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, teren na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem 12.MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi, place zabaw, skwery, infrastruktura drogowa oraz przeznaczenie uzupełniające : obiekty infrastruktury technicznej.

Nieruchomość przy ul. Słowiańskiej 3 znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310)

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB