I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy Piotra Ściegiennego 22

Kamienna Góra, dnia 7 marca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy Piotra Ściegiennego 22.

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 17 o pow. 32,63 m2 składający się z pokoju o pow. 22,79 m2, kuchni o pow. 6,10 m2, łazienka o pow. 3,74 m2 położony na III piętrze (IV kondygnacja) budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Ściegiennego 22 w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. Piotra Ściegiennego 22 położony jest na działce nr 239/4, obręb nr 3 o pow. 304 m2, dla której  Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00012909/8.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14.12.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 14.12.2021 r. do dnia 27.01.2022 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Piotra Ściegiennego 22 z 3,5% udziałem we współwłasności wynosi: 89 000,00 zł brutto (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 8 900,00 zł brutto do dnia 19 kwietnia 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej do dnia 10 maja 2022 r., ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr LII/347/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 14.11.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze, działka nr 239/4, obręb nr 3 położona jest w konturze oznaczony symbolem MW-3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej jako przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Jako przeznaczenie uzupełniające: a) biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy, usługi drobne i gastronomia – zajmujące do 20% powierzchni użytkowej budynków o funkcji podstawowej, b) infrastruktura drogowa oraz zabudowa gospodarcza i garażowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od dnia 11 grudnia 2018 r.

Nieruchomość przy ul. Piotra Ściegiennego 22 nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)

Koszty notarialne i sądowe ponosi  kandydat na nabywcę w całości.

Lokal mieszkalny nr 17 przy ul. Piotra Ściegiennego 22, będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula RODO gospodarka nieruchomościami 141 KB
2 pdf rzut lokalu 168 KB
3 pdf odwołanie przetargu 200 KB