I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra przy ulicy Jeleniogórskiej 53

Kamienna Góra, dnia 16 maja 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra przy ulicy Jeleniogórskiej 53.

Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2022 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 3 o pow. 26,92 m2 położony na parterze (I kondygnacja) w budynku mieszkalnym, w tym: pokój o pow. 14,76 m2, kuchnia o pow. 12,16 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy w.c. o pow. 1,31 m2 i komórka wewnętrzna o pow. 1,16 m2.

Budynek przy ul. Jeleniogórskiej 53 położony jest na działce nr 17/11, obręb nr 5 o pow. 607 m2, dla której  Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00013932/5.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 22.03.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. Od dnia 22.03.2022 r. do dnia 05.05.2022 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Jeleniogórskiej 53 z 4,7% udziałem we współwłasności wynosi 55 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 500,00 zł brutto do dnia 21 czerwca 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej do dnia 12 lipca 2022 r., ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXV/232/17 Rady Miasta Kamienna Góra z 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MW-1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego symbolu ustala jako przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Jako przeznaczenie uzupełniające: biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy, usługi drobne i gastronomia – zajmujące do 20% powierzchni użytkowej budynków o funkcji podstawowej, infrastruktura drogowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu, infrastruktura techniczna z niezbędnymi obiektami dla terenu MW-1, szlak rowerowy lub ciąg pieszy, wg. oznaczenia graficznego w planie „przebieg szlaku rowerowego lub ciągu pieszego przez teren o innym przeznaczeniu podstawowym” dla terenów MW-1 i MW.3, przeprawy przez rzeki, rowy znajdujące się w ciągu komunikacyjnym wg. oznaczenia graficznego w planie, dla terenu MW-3; zabudowa garażowa oraz infrastruktura drogowa i techniczna do obsługi funkcji przeznaczeń terenu. Miejscowy plan obowiązuje od dnia 25 lipca 2017 r.

Nieruchomość przy ul. Jeleniogórskiej 53 nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)

Budynek przy ul. Jeleniogórskiej 53 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Jeleniogórskiej 53 będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf rzut Jeleniogórska 53-3 160 KB