I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ulicy Bohaterów Getta 19

Kamienna Góra, dnia 20 czerwca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ulicy Bohaterów Getta 19.

Przetarg odbędzie się 2 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 4 o pow. 41,09 m2 położony na I piętrze (II kondygnacja) w budynku mieszkalnym, w tym: pokój o pow. 22,91 m2, kuchnia o pow. 18,18 m2 ze wspólnym w.c. na korytarzu. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 5,29 m2.

Budynek przy ul. Bohaterów Getta 19 położony jest na działce nr 96/5, obręb nr 3 o pow. 192 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00019086/1.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 25.04.2022 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl. Od dnia 25.04.2022 r. do dnia 08.06.2022 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Bohaterów Getta 19 z 139/1000 udziałem we współwłasności wynosi 100 500,00 zł brutto.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 10 000,00 zł brutto do dnia 26 lipca 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej do dnia 16 sierpnia 2022 r., ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXI/115/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bohaterów Getta w Kamiennej Górze nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem M,U.6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego symbolu ustala jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. Jako przeznaczenie uzupełniające: parkingi, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, przeznaczenia ustalone w ustaleniach indywidualnych. Miejscowy plan obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2012 r.

Nieruchomość przy ul. Bohaterów Getta 19 nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)

Budynek przy ul. Bohaterów Getta 19 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Bohaterów Getta 19 będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf rzut lokalu 185 KB