I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy Fabrycznej 7

Kamienna Góra, dnia 7 marca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ulicy Fabrycznej 7.

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2022 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 4 o pow. 22,75 m2 składający się z pokoju o pow. 13,07 m2, kuchni o pow. 9,68 m2 z przyłączem w.c. zamontowanym w kuchni, położony na I piętrze (II kondygnacja) budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 7 w Kamiennej Górze

Budynek przy ul. Fabrycznej 7  położony jest na działce nr 141/11, obręb nr 3 o pow. 633 m2, dla której  Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00023447/1.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 27.12.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 27.12.2021 r. do dnia 09.02.2022 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 4 przy Fabrycznej 7 z 8,0% udziałem we współwłasności wynosi: 70 700,00 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 100,00 zł brutto do dnia 13 kwietnia 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej do dnia 4 maja 2022 r., ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Burmistrz może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XLII/284/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 31.01.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Fabrycznej i Szkolnej w Kamiennej Górze, działka nr 141/11, obręb nr 3 położona jest w konturze oznaczony symbolem MW-2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej jako przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Jako przeznaczenie uzupełniające: a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – zajmująca do 48% powierzchni terenu, w odniesieniu do zabudowy istniejącej w obrębie terenu MW-3,  b) biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy, usługi drobne i gastronomia, c) infrastruktura drogowa i techniczna oraz zabudowa garażowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu, d) ciąg pieszy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od dnia 13 marca 2018 r.

Nieruchomość przy Fabrycznej 7 nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)

Budynek przy ul. Fabrycznej 7 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Koszty notarialne i sądowe ponosi  kandydat na nabywcę w całości.

Lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Fabrycznej 7 będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula RODO gospodarka nieruchomościami 141 KB
2 pdf rzut lokalu 150 KB