I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. L. Waryńskiego 1

 

Kamienna Góra, dnia 16 września 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. L. Waryńskiego 1.

Przetarg odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 4 o pow. 17,02 m2 składający się z pokoju z aneksem o pow. 14,84 m2 i łazienki o pow. 2,18 m2, położony na II piętrze (III kondygnacji) budynku mieszkalno-usługowym  przy ul. L. Waryńskiego 1 w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. L. Waryńskiego  1 położony jest na działce nr 189/17, obręb nr 6 o pow. 506 m2, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00020079/9.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 26.07.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 26.07.2021 r. do dnia 08.09.2021r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. L. Waryńskiego 1 z 1,7% udziałem we współwłasności wynosi 54 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 400,00 zł brutto do dnia 21 października 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Lokal mieszkalny nr 4 przy ul. L. Waryńskiego 1 będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej do dnia 12 listopada 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej w Kamiennej Górze, uchwalonym uchwałą Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 lutego 2007r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Waryńskiego, Wojska Polskiego i Parkowej w Kamiennej Górze opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 100 poz. 1231 z 23 kwietnia 2007 r. zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Kamiennej Górze Nr XXI/120/12 z 30 maja 2012 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz.2870 z 10 sierpnia 2012 r. Nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem  U/MW. Dla tego symbolu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada: teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej, dla którego ustala się: a)przeznaczenie podstawowe: lokalizacja usług i/lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, b)przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiektów małej architektury ciągów pieszych i pieszo – rowerowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, po zmianie obowiązuje od 25 sierpnia 2012r.

Nieruchomość przy ul. L. Waryńskiego 1 znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi wynoszącym 1 % na 100 lat w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.  z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) i podlega uwarunkowaniom wynikającym z ustawy.

Budynek przy ul. Ludwika Waryńskiego 1 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 .

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf rzut ul. L. Waryńskiego 1-4 142 KB