I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15

Kamienna Góra, dnia 10 grudnia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15.

Przetarg odbędzie się 2 lutego 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 45,55 m2 składający się z sali sprzedaży o pow. 20,85m2, magazynu I o pow. 9,68 m2, magazynu II o pow. 5,75 m2 korytarza o pow. 2,24 m2zaplecza o pow. 5,08 m2i umywalni o pow. 1,03 m2 i w.c. o pow. 0,92 m2 , położony na parterze (1 kondygnacji) budynku nr 13-15 przy ul. Papieża Jana Pawła II  w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 położony jest na działce nr 193/1 obręb nr 3 o pow. 638 m2  dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi Księgę Wieczystą  nr JG1K/00013484/9.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 8 października 2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej, w dacie od dnia 08.10.2020 r. do dnia 23.11.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) – wniosków nie złożono.

Cena lokalu użytkowego przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 z 52/1000 udziałem we współwłasności wynosi 70 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 000,00 zł brutto do dnia 26 stycznia 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty lub przelewu wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 16 lutego 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Papieża Jana Pawła II i Mostowej w Kamiennej Górze, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Kamiennej Górze Nr XXVI/154/12 z 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Papieża Jana Pawła II i Mostowej w Kamiennej Górze , opublikowaną w Dzienniku Urzędowym w Województwa Dolnośląskiego poz.2915 z 6 maja 2013 r. Nieruchomość ta położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MW.3 Dla tego symbolu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada: 1) przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa  mieszkaniowa wielorodzinna, b) zabudowa garażowa i gospodarcza, 2) przeznaczenie uzupełniające: a) biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy usługi drobne i gastronomia – zajmujące  do 20 % powierzchni użytkowej budynków o funkcji podstawowej, b) infrastruktura drogowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu, c) infrastruktura techniczna z niezbędnymi obiektami. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od 21 maja 2013 r.

Nieruchomość przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi 10% raz na 10 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310) i podlega uwarunkowaniom wynikającym z ustawy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę przedmiotowej nieruchomości w całości.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB