I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. L. Waryńskiego 8-10

Kamienna Góra, dnia 16 września 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie lokalu użytkowego, położonego w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra przy ul. L. Waryńskiego 8-10.

Przetarg odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 29,85 m2 składający się z sali głównej o pow. 28,04 m2 i w.c. o pow. 1,81 m2, położony na parterze (1 kondygnacji) budynku nr 10 przy ul. L. Waryńskiego w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. L. Waryńskiego  8-10 położony jest na działce nr 866, obręb nr 6 o pow. 451 m2, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00021338/0.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 21.06.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 21.06.2021 r. do dnia 04.08.2021r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza lokalu użytkowego przy ul. L. Waryńskiego 8-10 z 6,0% udziałem we współwłasności wynosi 53 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące brutto).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 300,00 zł brutto do dnia 21 października 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Lokal użytkowy ul. L. Waryńskiego 8-10 będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej do dnia 12 listopada 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/A/212/2005 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego i Wł. Broniewskiego w Kamiennej Górze, teren na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem MU 2. Miejscowy plan zakłada dla tej jednostki planistycznej: teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Nieruchomość przy ul. L. Waryńskiego 8-10 znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) i podlega uwarunkowaniom wynikającym z ustawy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi kandydat na nabywcę w całości.

Budynek przy ul. Ludwika Waryńskiego 8-10 wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 .

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf rzut ul. L. Waryńskiego 10 147 KB