I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej.

Kamienna Góra, dnia 28 stycznia 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr: 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/4, 64, 65, 95/1, 95/2, 115/3, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/4, 119, 120, 121/1, 122/1, 123/1 i 125/6, położonej w obrębie
nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej.

Przetarg odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr: 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/4, 64, 65, 95/1, 95/2, 115/3, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/4, 119, 120, 121/1, 122/1, 123/1 i 125/6 o łącznej powierzchni 25 924 m2, położona w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej z przeznaczeniem pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze dla działki nr 63/4 prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00031516/5, gdzie jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Miejskiej Kamienna Góra; dla działek nr: 58/1, 59, 60, 61, 62, 64 i 65 prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00006396/3, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska Kamienna Góra oraz dla działek nr: 95/1, 95/2, 115/3, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/4, 119, 120, 121/1, 122/1, 123/1 i 125/6 prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00020523/7, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska Kamienna Góra.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 30.11.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. Od dnia 30.11.2021 r. do dnia 13.01.2022r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 5 764 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych brutto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 577 000,00 zł do dnia 31 marca 2022 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie po przetargu na wskazane przez wpłacającego konto, zgodnie z jego pisemną dyspozycją.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny ww. nieruchomości najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2022 r., ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

 

Warunki nabycia nieruchomości gruntowej

składającej się z działek nr: 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/4, 64, 65, 95/1, 95/2, 115/3, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/4, 119, 120, 121/1, 122/1, 123/1 i 125/6 położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miasta Kamienna Góra nr XXXVI/210/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej i Lipowej w Kamiennej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UC. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej przeznaczenie podstawowe – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2; przeznaczenie uzupełniające: biura, pracownie projektowe, produkcja drobna i usługi drobne – zajmujące do 15% powierzchni użytkowej budynków o funkcji podstawowej, infrastruktura techniczna, ciągi piesze przez tereny o innym przeznaczeniu podstawowym. Plan obowiązuje od 20.02.2021 r.

Prawo miejscowe (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) jest publicznie dostępne na stronie http://mkamiennagora.e-mapa.net/?userview=14

Nieruchomość niezabudowana, pofałdowana o nieforemnym kształcie. Na części nieruchomości występuje starodrzew, pozostała część nieruchomości porośnięta trawami i krzewami. W południowo–wschodniej części nieruchomości znajduje się ewidencjonowany, lewostronny wał przeciwpowodziowy rzeki Bóbr. Na działkach nr: 62, 63/4 i 65 posadowiona jest sieć ciepłownicza 2 x DN 350/250 należąca do Tauron Ciepło Sp. z o.o. Część nieruchomości, działka nr 63/4, to byłe torowisko z nasypem. W działce posadowiono żelbetowy most kolejowy.

Obsługa komunikacyjna dla całej nieruchomości z ul. Wałbrzyskiej (droga krajowa nr 5) oznaczonej jako działka nr 56, obręb nr 3. Inwestor zobowiązany jest do wykonania zjazdu po uzyskaniu,
w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.).

Na terenie nieruchomości znajdują się:

– sieć wodociągowa o przekroju 250 mm (długość 217 m);

– dwa kolektory kanalizacji sanitarnej o przekroju 450 mm (jeden o długości 205 m, drugi o długości 265 m),

– kanał sanitarny o przekroju 200 mm (długość 44 m),

– kanał sanitarny o przekroju 250 mm (długość 46 m),

– kanał sanitarny o przekroju 150 mm (długość 49 m).

Warunki sprzedaży i ewentualnej realizacji inwestycji określono w piśmie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze (załącznik nr 1).

Część nieruchomości znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) lokalizacja na tym obszarze nowych obiektów budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Na ww. obszarze istnieje sieć rowów, wg. oznaczenia w MPZP „rowy, wskazane zachowanie ciągłości przepływu”, która stanowi element układu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Dopuszcza się ich przebudowę, i skanalizowanie w niezbędnym zakresie – pod warunkiem zapewnienia zebrania tych wód z dotychczas obsługiwanych powierzchni i uwzględnienia w bilansie odwodnienia odprowadzenia tych wód z uwzględnieniem istniejących przepustów pod ulicą Wałbrzyską. Dopuszcza się retencjonowanie i rozsączenie tych wód, zgodnie z przepisami odrębnymi. Nabywca przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac musi wystąpić do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu o pozwolenie wodnoprawne. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zobowiązuje się potencjalnego inwestora do przedstawienia projektu opisującego projektowane zmiany oraz operatu wodnoprawnego do wglądu Gminie Miejskiej Kamienna Góra.

Nabywca zobowiązany będzie do uiszczania opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania działki gruntu nr 63/4, obręb 3. Istnieje możliwość wykupu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Organem właściwym do załatwienia sprawy jest Starosta Powiatu Kamiennogórskiego.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści:

„Zapoznałem się z warunkami nabycia nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr: 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/4, 64, 65, 95/1, 95/2, 115/3, 116/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/4, 119, 120, 121/1, 122/1, 123/1 i 125/6, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej oraz ze stanem zagospodarowania tej nieruchomości i nie wnoszę zastrzeżeń, a ewentualne kolizje z urządzeniami podziemnymi i naziemnymi wynikłe w trakcie użytkowania lub budowy usunę własnym kosztem i staraniem. Zrzekam się roszczeń co do stanu nieruchomości.”

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf załącznik nr 1 2 MB
3 png mapa 406 KB
4 pdf odwołanie przetargu 236 KB