I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Krzeszowskiej, składającej się z działek nr 212/9 i nr 212/10

Kamienna Góra dnia 7 grudnia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Krzeszowskiej, składającej się
z działek nr 212/9 i nr 212/10

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działek  Nr 212/9 i  Nr 212/10 o łącznej powierzchni 17435m2 położonych w obrębie nr 7 miasta Kamiennej Góry przy ulicy Krzeszowskiej z przeznaczeniem pod budowę zespołu hotelowego.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 01.10.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej, w dacie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 16.11.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę: 587 000,00 zł brutto.

Sąd Rejonowy z/s w Kamiennej Górze miedzy innymi dla ww. działki prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00023953/1 , gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska w Kamiennej Górze.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 59 000,00 zł do dnia 16 lutego 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Dniem dokonania wpłaty wadium lub przelewu jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie po przetargu na wskazane przez wpłacającego konto, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny w/w nieruchomości najpóźniej do dnia 9 marca 2021 r., ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krzeszowska, Księcia Bolka I i Kościuszki w Kamiennej Górze, uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/A/265/05 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 03.11.2005 r. r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krzeszowska, Księcia Bolka I i Kościuszki w Kamiennej Górze opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego Nr 265, poz. 4715 z dnia 30.12.2005 r. działka ta położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem US.2. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów i urządzeń sportu i rekreacji oraz dodatkowo dla terenu US.2 związanych z usługami turystyki; przeznaczenie dopuszczalne dla terenu US.2: lokalizacja usług gastronomii oraz ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, obiektów małej architektury a także usług handlu. Miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje od dnia 30 stycznia 2006 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Nieruchomość niezabudowana składająca się z  działek nr 212/9 i 212/10 obręb nr 7, nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310).

 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

 

Załącznik Nr 1

do ogłoszenia o przetargu

z dnia 7 grudnia 2020 r.

Kamienna Góra, dnia 7 grudnia 2020 r. 

Warunki nabycia nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek Nr 212/9
i 212/10, położonych w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Krzeszowskiej

Działki nr 212/9 i 212/10 obręb nr 7 o łącznej powierzchni 17 435 m2, z przeznaczeniem pod budowę zespołu hotelowego, ma dogodne położenie przy drodze wojewódzkiej Wałbrzych – Jelenia Góra. Oddalona jest ok. 7 km od Krzeszowa, w którym znajduje się zespół klasztorny pocysterski z Bazyliką Mniejszą Matki Bożej Łaskawej i z mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich oraz w odległości 1 km do planowanego zjazdu na drogę szybkiego ruchu  –3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krzeszowska, Księcia Bolka I i Kościuszki w Kamiennej Górze, uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/A/265/05 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 03.11.2005 r. r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krzeszowska, Księcia Bolka I i Kościuszki w Kamiennej Górze opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego Nr 265, poz. 4715 z dnia 30.12.2005 r. działka ta położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem US.2. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów i urządzeń sportu i rekreacji oraz dodatkowo dla terenu US.2 związanych z usługami turystyki; przeznaczenie dopuszczalne dla terenu US.2: lokalizacja usług gastronomii oraz ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, obiektów małej architektury a także usług handlu. Miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje od dnia 30 stycznia 2006 r.

Z pozostałymi warunkami zabudowy działki (określonymi w wymienionej uchwale) oraz innymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – należy zapoznać się przed przetargiem. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest w Biurze Architekta Miasta – pok. 310 lub na stronie internetowej: www.bip.kamiennagora.pl. (zakładka „Gospodarka przestrzenna”, plan nr 15 ).

Bezpośredni dostęp do działki może być realizowany od ulicy Księcia Bolka I i ulicy Krzeszowskiej na warunkach określonych przez Zarządców (nieruchomość znajduje się u zbiegu, skrzyżowania tych ulic).

Działka posiada dostęp do sieci infrastruktury, przy czym dostęp ten może być realizowany na warunkach uzgodnionych z zarządcami sieci.

Występujące na działce drzewa i krzewy nie posiadają wartości rynkowej. W przypadku realizacji inwestycji może wystąpić konieczność usunięcia części z nich. Zezwolenie na usunięcie drzew należy uzyskać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.

Przyszły nabywca zobowiązany zostanie poprzez zapisanie w akcie notarialnym do konieczności zabudowy działki w terminie 3 lat od daty nabycia pod rygorem rozwiązania umowy notarialnej.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści :

„Zapoznałem się:

  1. z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbywanej nieruchomości,
  2. z warunkami nabycia działek niezabudowanej nr 212/9 i 212/10 obręb nr 7 miasta Kamienna Góra
  3. ze stanem zagospodarowania tych działek i nie wnoszę zastrzeżeń, a ewentualne kolizje z urządzeniami pod – i nadziemnymi wynikłe w trakcie użytkowania lub budowy usunę własnym kosztem i staraniem”.

„Zrzekam się roszczeń co do stanu nieruchomości”.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB