I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców oraz właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Papieża Jana Pawła II 3 na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Kamienna Góra, dnia 26 stycznia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do mieszkańców oraz właścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Papieża Jana Pawła II 3 na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze.

Przetarg odbędzie się 9 marca 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 o pow. 15,52m2 położony na parterze (1 kondygnacja) w budynku mieszkalno – użytkowym, w tym:  pokój z aneksem o pow. 15,52m2.
Bez pomieszczeń przynależnych.

Budynek przy ul. Papieża Jana Pawła II 3  położony jest na działce nr 197/3 obręb nr 3 o pow. 297m2

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18.11.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 18.11.2020 r. do dnia 04.01.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z poźn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Papieża Jana Pawła II 3 z 2,2% udziałem we współwłasności wynosi: 32 500,00 zł brutto (trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity – Dz. U. z 2020r. poz. 106).

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, dla działki Nr 197/3 obręb nr 3 prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00010881/1.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 3300,00 zł brutto do dnia 2 marca  2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze oraz złożyć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta (pok. 306) dowody potwierdzające własność lokalu lub zameldowanie w nieruchomości przy ul. Papieża Jana Pawła II 3 w ww. terminie.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu, nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego, tj. najpóźniej do dnia 23 marca  2021 r. – powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Komisja Przetargowa sprawdza złożone dokumenty potwierdzające własność lokali lub zameldowanie w nieruchomości przy ul. Papieża Jana Pawła II 3 oraz dowody wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Kamiennej Górze nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II i Mostowej w Kamiennej Górze, uchwalonym uchwałą Nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2012r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2915 z 6 maja 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3176 z 10 lipca 2017r. Nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem: MW-1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej jako 1)przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) zabudowa garażowa i gospodarcza 2) przeznaczenie uzupełniające: a) biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy, usługi drobne i gastronomia-zajmujące do 20% powierzchni użytkowej budynków o funkcji podstawowej, b) infrastruktura drogowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu, c) infrastruktura techniczna z niezbędnymi obiektami. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po zmianie obowiązuje od  dnia 25 lipca 2017 r.

Nieruchomość przy Papieża Jana Pawła II 3 znajduje się na terenie zagrożonym powodzią z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi wynoszącym 10% – raz na 10 lat w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.)

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB