I przetarg ustny ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli lokali położonych w nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza 10 w Kamiennej Górze na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6

Kamienna Góra, dnia 19 października 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli  lokali położonych w nieruchomości przy Adama Mickiewicza 10 w Kamiennej Górze na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się 30 listopada 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 6 o pow. 14,69 m2 położony na II piętrze (3 kondygnacja) w budynku mieszkalno – użytkowym, w tym:  pokój o pow. 9,50 m2, kuchnia o pow. 5,19 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie pomocnicze w.c. o pow. 0,75 m2. Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 10 położony jest na działce nr 795 obręb nr 6 o pow. 223 m2. Lokal ten przeznaczony jest do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego z uwagi na jego położenie i funkcjonalność.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.08.2021 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 12.08.2021 r. do dnia 27.09.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena lokalu mieszkalnego nr 6 przy Adama Mickiewicza 10 z 4,8% udziałem we współwłasności wynosi: 42 000,00 zł brutto (czterdzieści dwa tysiące złotych brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, dla działki Nr 795 obręb nr 6 prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00018134/6.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4 200,00 zł brutto do dnia 23 listopada 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652  PKO BP SA w Kamiennej Górze.

Do dnia 23 listopada 2021 r.  należy złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym  w Sekretariacie Urzędu Miasta Kamienna Góra (pokój nr 209) z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej znajdującej się w ww. budynku wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu oraz oznaczenie nieruchomości – lokal mieszkalny nr 6 przy ul. A. Mickiewicza 10.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu, nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego, tj. najpóźniej do dnia 14 grudnia 2021 r. – powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Komisja Przetargowa sprawdza złożone dokumenty i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze uchwalonego uchwałą Nr VI/20/11  z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego NR 96 poz. 1530 z 10 maja 2011r. Działka ta położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 6.MW/U. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej  jako przeznaczenie podstawowe terenu : a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) usługi, c) place zabaw, d) skwery, e) infrastruktura drogowa, a jako przeznaczenie uzupełniające –obiekty infrastruktury technicznej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od  dnia 11 czerwca 2011r.

Nieruchomość przy Adama Mickiewicza 10 znajduje się na terenie zagrożonym powodzią z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi wynoszącym 1% – raz na 100 lat w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 642 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf rzut lokalu 161 KB