II przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 213/22 zabudowanej budynkiem garażu, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej

Kamienna Góra, dnia 8 marca 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki nr 213/22 zabudowanej budynkiem garażu, położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej.

Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem garażu, działka nr 213/22 o powierzchni 26 m2, położona w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra, w rejonie ulicy Jeleniogórskiej.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 08.10.2020r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 08.10.2020 r. do dnia 23.11.2020r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 26 000,00 zł brutto. Występuje zwolnienie z podatku VAT.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/208/13 Rady Miejskiej Kamienna Góra z 11.09.2013 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz.4998 z 18.09.2013 r. ze zmianami-1 – uchwała Nr XXV/166/16 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla rejonu ulic Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze; zmiana 2- uchwała Nr  XXXII/216/17 z dnia 29 marca 2017r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej w Kamiennej Górze; zmiana 3- uchwała Nr XLVI/305/18 z 25.04.2018.

Działka położona w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem KS.4. teren zabudowy do obsługi komunikacji samochodowej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ten teren jako: 1) przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa do obsługi komunikacji samochodowej, b) zabudowa garażowa, c) infrastruktura drogowa i sieciowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) dla terenu KS-1 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b) infrastruktura techniczna z niezbędnymi obiektami. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje po zmianach od dnia 29.05.2018 r.

Działka zabudowana budynkiem garażu ma zapewniony dostęp do drogi publicznej ul. Jeleniogórska przez działkę drogową nr 213/23 oraz 217 obręb 3 miasta Kamienna Góra.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00007064/4, gdzie jako właściciel wpisana jest Gmina Miejska Kamienna Góra.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 600,00 zł brutto do dnia 15 kwietnia 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny ww. nieruchomości najpóźniej do dnia 6 maja 2021 r., gdyż brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Przed przystąpieniem do przetargu od kandydata na nabywcę oczekuje się złożenia oświadczenia następującej treści :

„Zostałem zapoznany ze stanem zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu, działka nr 213/22, obręb nr 3, a ewentualne kolizje z urządzeniami technicznymi (podziemnymi i naziemnymi) wynikłe w trakcie modernizacji lub remontu usunę własnym kosztem i staraniem”

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 png garaż Jeleniogórska 186 KB