II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

Kamienna Góra, dnia  10 maja 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 3 przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze.

Przetarg odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 o pow. 15,52 m2 położony na parterze (1 kondygnacja) w budynku mieszkalno – użytkowym, w tym pokój z aneksem o pow. 15,52 m2. Bez pomieszczeń przynależnych.

Budynek przy Papieża Jana Pawła II 3  położony jest na działce nr 197/3, obręb nr 3 o pow. 297 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00010881/1.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 18.11.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W dacie od dnia 18.11.2020 r. do dnia 04.01.2021r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

Cena lokalu mieszkalnego z 22/1000 udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 28500,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych brutto). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2 900,00 zł do dnia 16 czerwca 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie na wskazane przez wpłacającego konto.

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości lokalowej najpóźniej do dnia 7 lipca 2021 r. ponieważ brak wpłaty wymaganej kwoty w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Lokal mieszkalny będzie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Na nabywcach lokalu ciąży obowiązek ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i kapitalnych budynku w wysokości ustalonej przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Nabywca lokalu winien wystąpić o zapewnienie dostawy gazu, energii elektrycznej i wody do odpowiednich jednostek.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi kandydat na nabywcę.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II i Mostowej w Kamiennej Górze, uchwalonym uchwałą Nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2012 r., zmienioną uchwałą Nr XXXV/231/17 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MW-1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej jako 1) przeznaczenie podstawowe: a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) zabudowa garażowa i gospodarcza; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy, usługi drobne i gastronomia-zajmujące do 20% powierzchni użytkowej budynków o funkcji podstawowej, b) infrastruktura drogowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu, c) infrastruktura techniczna z niezbędnymi obiektami. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po zmianie obowiązuje od  dnia 25 lipca 2017 r.

Nieruchomość przy ul. Papieża Jana Pawła II 3 znajduje się na terenie zagrożonym powodzią z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi wynoszącym 10% – raz na 10 lat w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624).

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pok. 306, tel. +48 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB
2 pdf rzut ul. Papieża Jana Pawła II 3-1 128 KB