II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. F. Chopina 8

Kamienna Góra, dnia 23 grudnia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. F. Chopina 8.

Przetarg odbędzie się 9 lutego 2021. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 8 o pow. 21,25 m2, w tym: I pokój o pow. 14,02m2, kuchnia
o pow. 4,99m2 i przedpokój o pow. 2,24m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie pomocnicze i gospodarcze o łącznej pow. użytkowej = 6,36m2 w tym: WC o pow. 0,82m2 i piwnica o pow. 5,54m2, położony na II piętrze ( 3 kondygnacji) w budynku Nr 8 przy ul. F. Chopina w Kamiennej Górze.

Budynek przy ul. F. Chopina 8 położony jest na działce nr 238/26 obręb nr 3 o pow. 333m2 , dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą  nr JG1K/00019994/9.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 20.07.2020 r.poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra www.bip.kamiennagora.pl oraz w prasie lokalnej. W terminie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 02.09.2020 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – wniosków nie złożono. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 października 2020r.

Cena lokalu mieszkalnego Nr  8 przy ul. F. Chopina 8 z 61/1000 udziałem we współwłasności ustalona została na kwotę: 46 000,00 zł brutto. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 4 600,00 zł brutto do dnia 2 lutego 2021r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 Bank PKO BP SA .

Dniem dokonania wpłaty wadium jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nieruchomości. W przypadku wygrania przetargu – nie wpłacenie wylicytowanej kwoty za lokal mieszkalny przed zawarciem aktu notarialnego, tj. najpóźniej do 23 lutego 2021 r. – powoduje przepadek wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze, uchwalonym uchwałą Nr LII/347/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze opublikowaną w Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 5896 z 26 listopada 2018 r. działka ta położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MW-4. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego zakłada dla tej jednostki planistycznej teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla którego ustala się: a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, b) przeznaczenie dopuszczalne: a) biura, pracownie artystyczne i projektowe, sklepy, usługi drobne i gastronomia – zajmujące do 20% powierzchni użytkowej budynków o funkcji podstawowej; c) infrastruktura drogowa oraz zabudowa gospodarcza i garażowa do obsługi funkcji przeznaczeń terenu. Miejscowy plan zagospodarowania obowiązuje od dnia 11 grudnia 2018 r.

Nieruchomość przy ul. F. Chopina 8 nie znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310).

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, pok. 306, tel. 75 64 55 133.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Klauzula_informacyjna_RODO 217 KB